Upload for Search
Search By Text
Upload for Search
Search By Text
Thành T

Avalokitesvara Buddha

by

thanhchip1610

Follow
Follow
Like
 Avalokitesvara Buddha   by thanhchip1610 full viewable 3d model
Loading preview...
3 Likes18 DownloadsJanuary 28, 2022


Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!


3 Likes18 DownloadsJanuary 28, 2022

Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!

Đùn có nhiệt độ: 180-200 Nhiệt độ bàn in: 64 Xây dựng độ bám dính của tấm: Số lượng đường Brim (30) Phần trăm kích thước thu nhỏ: 180% Đổ đầy: 10% Hỗ trợ: touching buildplatevà cấu trúc hỗ trợ (TREE) Tốc độ ban đầu: 60% Kích thước: X: 53.8mm, Y: 35.8mm, Z: 158,4mm Thời gian: 8 giờ 49 phút Trọng lượng: 59g, 19,68m
3 Likes18 DownloadsJanuary 28, 2022


Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!


3 Likes18 DownloadsJanuary 28, 2022

Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!