tracking pixel
Thành T

buddha.stl

by
thanhchip1610
Follow
Follow
Remix Model
thanhchip1610
thanhchip1610
Image 1 of 3
buddha.stl 3d model
2D
3D
Makes
buddha.stl 3d model
buddha.stl 3d model
buddha.stl 3d model
13 Likes50 DownloadsMarch 27, 2022


Đùn có nhiệt độ: 180-200

Nhiệt độ bàn in: 64

Xây dựng độ bám dính của tấm: Số lượng đường Brim (10)

Phần trăm kích thước thu nhỏ: 2000%

Đổ đầy: 10%

Hỗ trợ: enywhere và cấu trúc hỗ trợ (TREE)

Tốc độ ban đầu: 60%

Kích thước: X: 100.8mm, Y: 86mm, Z: 131mm

Thời gian: 17 giờ 49 phút

Trọng lượng: 127g, 42.46m


13 Likes50 DownloadsMarch 27, 2022
13 Likes50 DownloadsMarch 27, 2022