Upload for Search
Search By Text
Upload for Search
Search By Text
Thành T

BEIDOU SWORD.stl

by

thanhchip1610

Follow
Follow
Remix Model
Like
BEIDOU SWORD.stl by thanhchip1610 full viewable 3d model
Loading preview...
4 Likes17 DownloadsMarch 14, 2022


Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!


4 Likes17 DownloadsMarch 14, 2022

Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!

Đùn có nhiệt độ: 200-220 Bàn ở nhiệt độ: 64

Xây dựng truyền tải tấm ván: Brim số lượng (10)

Kích thước phần trăm thu nhỏ: 465% and 100%

Đổ đầy: 65%

Hỗ trợ: chạm vào upplatevà hỗ trợ cấu trúc (TREE)

Đầu ban tốc độ: 60%

Kích thước: X: 37.55mm, Y: 203mm, Z: 22.48mm

Time: 8 hours 5 minutes

Trọng lượng: 39g, 13.07m

4 Likes17 DownloadsMarch 14, 2022


Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!


4 Likes17 DownloadsMarch 14, 2022

Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!