Upload for Search
Search By Text
Upload for Search
Search By Text
Thành T

God's Whip.stl

by

thanhchip1610

Follow
Follow
Like
God's Whip.stl by thanhchip1610 full viewable 3d model
Loading preview...
0 Likes6 DownloadsFebruary 23, 2022


Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!


0 Likes6 DownloadsFebruary 23, 2022

Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!

Đùn có nhiệt độ: 200-220 Bàn ở nhiệt độ: 64 Xây dựng tấm ván truyền: Brim số lượng (5) Thu nhỏ phần trăm kích thước: 100% Đổ đầy: 20% Support: touch upplatevà cấu trúc hỗ trợ (TREE) Tốc độ ban đầu: 60% Kích thước: X: 200mm, Y: 118,24mm, Z: 16,5mm Thời gian: 14 giờ 31 phút Trọng lượng: 58g, 19.57m
0 Likes6 DownloadsFebruary 23, 2022


Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!


0 Likes6 DownloadsFebruary 23, 2022

Community Uploads

No photos added yet, be the first to upload a photo!